javadfk_justice

عدم تساوی، برابری، انصاف و عدالت

این تصاویر چهارگانه بخوبی معنا و مفهوم چهار واژه کلیدی را توضیح می دهد. در فارسی، تقریباً برای هر سه واژه equality، equity و justice معانی برابری، عدالت و انصاف در فرهنگ لغت ذکر شده است. در حالیکه، این واژگان از لحاظ کارکرد و معنا متفاوت اند.
تصویر شماره یک به دسترسی نابرابر به فرصتها اشاره دارد.
تصویر شماره دو به توزیع برابر ابزارها و مساعدت ها اشاره دارد.
تصویر شماره سه به ابزارهای ویژه سازی شده که نابرابری را شناسایی و بدان می پردازد اشاره دارد.
تصویر شماره چهار به نهادینه کردن سیستم جهت فراهم کردن دسترسی برابر به ابزارها و فرصتها اشاره دارد.
این مفاهیم درس آموخته های مهمی هم برای مدیریت در سطح کلان کشور و هم مدیریت در سطح سازمان بهمراه دارد. طبعاً حالت بهینه و مطلوب، تصویر شماره چهار است اما معمولاً تصمیمات و اقدامات اکثر مدیران با مفاهیم تصاویر یک، دو و سه همخوانی دارد.

نظر شما چیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.