javadfk_manager

بیست عادت بد مدیران موفق از نگاه گلد اسمیت:

1- برنده شدن بیش از حد: یعنی نیاز به برنده شدن در هر شرایط و به هر قیمت ممکن
2- اتکای بیش از حد به ارزش ها: یعنی برای اخذ هر تصمیمی بیش از به ارزش هایمان متکی باشیم.
3- قضاوت کردن: نیاز به ارزیابی دیگران و تحمیل ارزش ها و معیارهایمان بر آنان
4- حرف های مخرب و نادرست: استفاده از جملات طعنه آمیز و ریشخند کردن دیگران که سبب می شود آنان رفتار ما را زننده و نامطلوب بخوانند.
5- شروع جمله با نه ، اما و هرچند: استفاده بیش از حد از صفات منفی که شکل دیگری از جمله حق با من است. تو اشتباه می کنی.
6- به همه نشان دهیم که چقدر باهوش هستیم: وقتی نیاز داریم به دیگران اثبات کنیم باهوش تر از آن هستیم که فکر می کنند.
7- حرف زدن هنگام عصبانیت: استفاده از خشم و عصبانیت به عنوان ابزار مدیریت
8- منفی بافی” بزار توضیح بدم چرا این کار غیرممکن است” :نیاز به در میان گذاشتن افکار منفی مان با دیگران حتی وقتی چنین درخواستی از ما نداشته اند.
9- امتناع از بیان اطلاعات: امتناع از تسهیم اطلاعات برای حفظ برتریمان بردیگران
10- نادیده گرفتن دیگران در موفقیت های گروهی: عدم توانایی در تصدیق عملکرد دیگران.
11- ادعا به داشتن اعتبار و شهرتی که شایسته اش نیستیم: در اغلب موارد خود را بیش از حد در موفقیت ها سهیم میدانیم.
12- بهانه آوردن: نیاز به توجیه رفتار آزار دهنده مان تا دیگران به خاطر آن از ما عذرخواهی کنند.
13- اتکا به اتفاقات گذشته : نیاز به اتکا به اتفاقات گذشته برای سرزنش کردن کسانی که در آنها سهیم بوده اند. یعنی سرزنش هر کس جز خودمان
14- ایفای نقش فردی محبوب: نپذیرفتن این واقعیت که گاهی رفتار ما نیز مانند دیگران نادرست است.
15- عذر خواهی نکردن: امتناع از قبول مسئولیت کارها و رفتارمان، امتناع از پذیرفتن اشتباهاتمان و این واقعیت که اعمال و رفتارمان بر دیگران اثر می گذارد.
16- گوش ندادن: یکی از بدترین عادات رفتاری بد، بی احترامی و بی اعتنایی به همکاران در موقع حرف زدنشان است.
17- .قدردانی نکردن از تلاش ها
18- تنبیه فردی که حامل خبری است: نیاز به پرخاشگری و حمله به فرد بی گناهی که فقط قصد کمک به ما را دارد.
19- مسئولیت کار خود را به گردن دیگری انداختن: نیاز به سرزنش کردن هر کسی جز خودمان
20- نیاز مبرم به منیت: یعنی از اشتباهات و معایبمان به عنوان فضایل اخلاقی یاد می کنیم. صرفا به این دلیل که متعلق به ما هستند.

خبر خوب این است که به ندرت همه این عادات بد رفتاری در یک نفر جمع می شوند.

نظر شما چیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.