javadfk_body_language

حرکات نادرست در هنگام مذاکره با مشتری

1- نگاه کردن به هر جهت غیر از جهتی که مشتری حضور دارد.2- مشت کردن انگشتان3- دست به سینه نشستن4- انداختن پا روی پا5- خواراندن گردن و یقه و لمس کردن بیش از اندازه گوش وبینی و جاهای دیگر بدن6- گرفتن انگشتان جلوی دهان7- شل دست دادن8- دست دادن طولانی9- نگه داشتن دست مشتری به … ادامه مطالعه