javadfk_justice

عدم تساوی، برابری، انصاف و عدالت

این تصاویر چهارگانه بخوبی معنا و مفهوم چهار واژه کلیدی را توضیح می دهد. در فارسی، تقریباً برای هر سه واژه equality، equity و justice معانی برابری، عدالت و انصاف در فرهنگ لغت ذکر شده است. در حالیکه، این واژگان از لحاظ کارکرد و معنا متفاوت اند.تصویر شماره یک به دسترسی نابرابر به فرصتها اشاره … ادامه مطالعه